Blue Flower

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach jest placówką diagnostyczno – resocjalizacyjną powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 1997 r. (Dz.Urz. MS.1997.3.30. z późn. zm.).

 

Głównym zadaniem schroniska jest:

 • opracowanie diagnozy nieletniego,
 • zapewnienie pozostawania nieletniego do dyspozycji sądu,
 • rozpoczęcie procesu resocjalizacji nieletniego.

Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach swoim zakresem terytorialnym obejmuje województwo pomorskie, województwo kujawsko – pomorskie oraz część województwa warmińsko – mazurskiego (Elbląg, Braniewo, Ostróda, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Działdowo). Współpracujemy z 42 sądami, które kierują do naszej placówki nieletnich.  W zależności od potrzeb w schronisku w Chojnicach mogą być umieszczani chłopcy również z innych rejonów Polski.

Działalność Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach reguluje „Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich” (Dz.U. 2001.124.1359).

 

W skład Schroniska dla Nieletnich w Chojnicach wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Nr 6 w Chojnicach,
 • Gimnazjum Nr 6 w Chojnicach,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 w Chojnicach,
 • warsztaty szkolne: nauka zawodu - kierunek stolarz oraz ślusarz oraz prowadzone są zajęcia w formie kursowej: kucharz małej gastronomii, piekarz-cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, podstawy obróbki skrawaniem,
 • internat,
 • zespół diagnostyczny.

W internacie funkcjonuje 5 grup wychowawczych po 12 nieletnich każda. Ponadto istnieje również 6-osobowa grupa schroniska interwencyjnego.

 

Schronisko zatrudnia:

Pracowników pedagogicznych:

 • nauczyciele w szkole,
 • nauczyciele zawodu,
 • wychowawcy w internacie,
 • psycholodzy,
 • pedagodzy.

Pracowników niepedagogicznych:

 • pracownicy administracji,
 • strażnicy,
 • pracownicy kuchni i pralni,
 • konserwatorzy,
 • lekarz psychiatra,
 • chirurg,
 • stomatolog,
 • 2 pielęgniarki.

 

Zespół diagnostyczny

Trzech psychologów oraz dwóch pedagogów sporządza opinie diagnostyczne na potrzeby sądów, a także zajmuje się prowadzeniem zajęć z zakresu pomocy psychologicznej, zajęć socjoterapii. Prowadzone są też zajęcia z zakresu terapii indywidualnej. Podczas pobytu w schronisku wszyscy nieletni są objęci wybraną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla wychowanków  z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne organizowane są zajęcia grupowe o charakterze socjoterapeutycznym. Zajęcia grupowe prowadzone są cyklicznie. W uzasadnionych przypadkach oddziaływania terapeutyczne są prowadzone przez pracowników zespołu diagnostycznego indywidualnie. Pomocą indywidualną są objęci nieletni niespełniający kryteriów pracy w grupie, a jej wymagający.

Niezwykle ważnym czynnikiem decydującym często o efektach oddziaływań socjoterapeutycznych jest dobór treści i sposobów ich realizacji. Tworząc program zajęć socjoterapeutycznych braliśmy pod uwagę specyficzny charakter placówki jaką jest schronisko dla nieletnich (placówka opieki całodobowej przeznaczona dla nieletnich sprawców czynów zabronionych), „a także właściwości tkwiące w samym kliencie”.

W Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach najliczniejszą grupę stanowią chłopcy w wieku 15-17 lat, tj. nieletni znajdujący się w okresie adolescencji, który często nazywany jest okresem „burzy i naporu”. Źródłem problemów wychowawczych (oprócz prezentowanych przez nieletnich zaburzeń) są więc także właściwości wieku młodzieńczego, takie jak: wzmożony krytycyzm, przeżywanie buntu młodzieńczego, chęć osiągnięcia sukcesu, niewielka odporność na stres, preferowanie w działaniu rozwiązań ostatecznych i definitywnych.

Dobór nieletnich do zajęć socjoterapeutycznych odbywa się po konsultacji z pracownikami placówki, analizie dostępnej dokumentacji oraz uwzględnieniu  następujących kryteriów:

 • motywacja do uczestnictwa w zajęciach (obowiązuje zasada dobrowolności);
 • czas pobytu w placówce przewidywany na minimum trzy miesiące (tyle trwa cykl zajęć);
 • stopień zaburzeń umożliwiający zakwalifikowanie do uczestnictwa w zajęciach  grupowych.

Zajęcia są prowadzone w małej grupie (8-10 osób). Mniejsza liczba osób uniemożliwia niektóre ćwiczenia ruchowe, zaś większa może utrudniać utrzymanie uwagi w grupie i zmniejszyć bezpieczeństwo fizyczne. Z uwagi na rotację wychowanków, co wynika ze specyfiki schroniska, zajęcia  zamknięto w cyklu  obejmującym 10 spotkań po półtorej godziny każde. Zajęcia są prowadzone przez dwie osoby. Druga osoba pełni rolę wspierająca prowadzącego (zamiennie), ale także modela i pomocnika dla nieletnich, którzy nie są w stanie wykonać sami niektórych ćwiczeń. Przed rozpoczęciem zajęć z każdym z kandydatów prowadzone są rozmowy indywidualne wyjaśniające formę i cel zajęć. Ostatecznym kryterium zakwalifikowania jest wyrażenie przez nieletniego ustnej zgody na udział w zajęciach, jak wynika z naszych doświadczeń wpływa to motywująco na uczestników zajęć.

 

Konstruując scenariusze zajęć uwzględniono:

 • dobór szczególnie atrakcyjnych gier i zabaw na początku zajęć, z uwzględnieniem zabaw ruchowych, które będą miały za zadanie umożliwienie odreagowania napięć oraz zachęcenie do udziału w zajęciach,
 • gry i zabawy o charakterze ruchowym jako elementy rozładowujące napięcie i kanalizujące agresję,
 • maksymalnie proste i precyzyjne instrukcje poprzedzające każdą grę, ze względu na występujące u wychowanków trudności w koncentracji uwagi oraz braki pojęciowe.

Zespół diagnostyczny prowadzi również systematyczne szkolenia dla pracowników pedagogicznych schroniska oraz strażników.

 

W schronisku prowadzone są zajęcia Treningu Zastępowania Agresji.

ART w SdN w Chojnicach realizowany jest od 2004 r.. W latach 2004 – 2005 Jacek Morawski oraz Ewa Morawska przeszkolili w metodzie wszystkich pracowników pedagogicznych oraz strażników. Szkolenie przebiegało w pełnym zakresie i obejmowało 40 godzin zajęć. Oprócz metod realizacji samego programu, szkolenie objęło umiejętność funkcjonalnej diagnozy zachowania nieletnich. Pracownicy, którzy nie uzyskali uprawnień trenera zostali przeszkoleni w zakresie trenerów transferu, nabywając kompetencje wychowawcze do wspierania realizacji programu na terenie placówki.

Dwóch pracowników schroniska posiada uprawnienia do szkolenia z zakresu TZA ART II stopnia (trener trenerów).

Zajęcia TZA prowadzone są w formie treningu z sześcioosobową grupą wychowanków przez dwóch trenerów na każdych zajęciach.  Trening Zastępowania Agresji jest już stałym elementem pracy wychowawczej w naszej placówce.  Systematyczne ćwiczenia podczas zajęć poszerzają zakres umiejętności komunikacyjnych i społecznych trenujących, dają konkretne wskazówki, jak radzić sobie ze złością i dostarczają motywacji do korzystania z nabytych umiejętności poza środowiskiem treningowym.

Zdobyte już doświadczenie w pracy metodą TZA utwierdza nas w przekonaniu, że to właściwy kierunek w inicjacji procesu resocjalizacji u naszych nieletnich. Wielu z nich podczas treningu doświadcza, że z zachowań odważnych też można czerpać korzyści. Widzimy znaczne postępy w komunikowaniu się z otoczeniem, u trenujących zauważamy wzrost kompetencji w zakresie obrony swoich praw i wyrażania emocji oraz przewidywania konsekwencji zachowań agresywnych.

Niektóre osoby poddają w wątpliwość skuteczność tej metody, argumentując, iż po zakończonym cyklu zajęć nieletni powracają do zachowań agresywnych. Jeśli tak się dzieje, to właśnie dlatego, że spoza środowiska treningowego otrzymują zbyt mało bodźców motywujących do korzystania z nabytych umiejętności.

Trening Zastępowania Agresji nie jest panaceum na wszystkie bolączki świata i nie rozwiązuje problemów każdego, a kompetentny trener nie bierze odpowiedzialności za cudze zachowanie. To, co możemy zrobić, to siać ziarno i czekać na jego wzrost.

We wrześniu 2009 r. grupa trenerów – w oparciu o założenia ART – stworzyła Program Umiejętności Społecznych pod nazwą „Umiem więcej”, który jest realizowany w grupach wychowawczych przez okres 3 miesięcy – zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu.

Oprócz podstawowego celu tego treningu, czyli nauki umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, rozwiązywania konfliktów i problemów, dodatkowym - jest  wdrożenie wychowawców internatu do samodzielnej pracy w charakterze trenera umiejętności społecznych.

W 2009 i 2010 roku pracownicy pedagogiczni odbyli 32 – godzinne szkolenie „Praca ze sprawcami przemocy”  prowadzone przez pracowników Fundacji Przeciw Wykluczeniu Społecznemu „Będziesz”.

Trening Zastępowania Agresji, Trening Umiejętności Społecznych, socjoterapia, indywidualne oddziaływania terapeutyczne to podstawowe metody pracy realizowane w schronisku.


Zajęcia z Edukacji Seksualnej

W placówce prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji seksualnej. Ze względu na specyfikę placówki w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono zajęcia pilotażowe, na podstawie których dostosowano formę i tematykę zajęć do potrzeb nieletnich. Powstał autorski program edukacyjny, który został wdrożony w roku szkolnym 2012/2013. Zajęcia prowadzone są przez psychologów, z przygotowaniem seksuologicznym. Uczestnicy dobierani są do zajęć ze względu na kryterium wieku. W szczególnych przypadkach prowadzone są zajęcia indywidualne z nieletnimi.
Wychowankowie schroniska wykazują zachowania niezgodne z normami społecznymi i prawnymi, przejawiają trudności w zakresie rozumienia krzywdy innych, niejednokrotnie również w sferze seksualnej. Wiedza wychowanków na temat rozwoju seksualnego, zachowań seksualnych kształtuje się na różnych poziomach - od całkowitego jej braku po wiedzę dość obszerną, niestety zniekształconą poprzez przekazy medialne i rówieśnicze. Celami zajęć z edukacji seksualnej jest  poszerzanie wiedzy na temat rozwoju seksualnego w różnych sferach- psychicznej, fizycznej, społecznej, zwiększenie świadomości związanej z inicjacją seksualną, zdobycie informacji na temat zagrożeń związanych z pożyciem seksualnym, na temat objawów i  zapobiegania chorobom przenoszonych drogą płciową, zachowań bezpiecznych i ryzykownych związanych ze sferą seksualną, zapoznanie wychowanków z metodami zapobiegania ciąży. Obok celów podstawowych, wyżej wymienionych, podczas zajęć realizowane są cele poboczne. Ich osiągnięcie ma się wiązać z uwrażliwianiem nieletnich na sferę uczuciowości towarzyszącej zachowaniom seksualnym, doskonaleniem umiejętności komunikacyjnych, wzbudzaniem i rozwijaniem empatii.

Nauka i odpoczynek

Nauka odbywa się w pomieszczeniach nowej szkoły, która po remoncie zakończonym w 2008 r. spełnia normy i wymagania dotyczące higieny pracy umysłowej oraz bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli. Szkoła dysponuje gabinetami przedmiotowymi, pomocami dydaktycznymi, salą komputerową z łączem internetowym.

Internat schroniska jest miejscem do nauki i odpoczynku wychowanków. Wychowawcy organizują zajęcia wg stałego planu w godz. 15.00 - 22.00.

Celem ujednolicenia pracy wychowawców w internacie opracowano „Program zajęć intelektualno – manualnych”. Głównym założeniem było stworzenie takiego szablonu zajęć, aby wychowawcy wraz z wychowankami wszystkich grup w podobnym czasie opracowywali te same zagadnienia tematyczne. Dzięki temu, w przypadku migracji wychowawców macierzystych do innych grup, każdy ma możliwość kontynuowania rozpoczętego bloku tematycznego, który jest jednocześnie realizowany także u niego w grupie. Ponadto, przy realizacji stałego kanonu zajęć, wychowawcy, nabierając praktyki i ewaluując, będą stale podnosić wartość swoich zajęć, co w przyszłości ułatwi im ich swobodne prowadzenie.

Prowadzone są zajęcia intelektualno – manualne, religia, etyka, czytelnictwo i zajęcia o charakterze sportowo – rekreacyjnym.

 

Bazę dydaktyczną schroniska tworzą:

 • sala gimnastyczna,
 • 2 boiska piłkarskie,
 • boisko do piłki siatkowej plażowej,
 • siłownia,
 • sala bilardowa,
 • sala tenisa stołowego,
 • klub młodzieżowy „OdNoWa”,
 • biblioteka,
 • sala odwiedzin,
 • izba pamięci.

 

Czas wolny

Wychowankowie spędzają czas wolny, uprawiając sport, grając w bulle, szachy, warcaby. Oglądają filmy z naszej filmoteki i słuchają muzyki.

W każdą niedzielę organizujemy współzawodnictwo grupowe w różnych dziedzinach, np. turnieje piłki nożnej lub siatkowej, zabawy w „Kalambury” czy „Omnibusa”. Rywalizacja ma również miejsce podczas konkursów w pięknym czytaniu, recytacji oraz „Zmagań z ortografią”.

Do historii placówki przeszły takie imprezy, jak: „Szansa na sukces”, „Milionerzy” czy „1 z 10”, „Karaoke”. Chłopcy prezentują się na scenie auli, wybierając „Mistera” czy deklamując wiersze z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Matki lub „Dnia Edukacji Narodowej”.

Nie zapominamy o świętach narodowych i wszelkich okazjach, by budować umiejętności wyrażania własnej ekspresji twórczej przez wychowanków. W akademiach i przedstawieniach teatralnych biorą udział chłopcy bez względu na ich zdolności, wrodzone dyspozycje. Do udziału zachęcamy osoby nieśmiałe, nieakceptowane w grupie, mające trudności w nauce. Wychowanek nabywając teatralnych doświadczeń, bawiąc się w aktora, reżysera, współtwórcę doznaje specyficznych, głębokich przeżyć artystycznych. To w późniejszym okresie z pewnością ułatwi mu ocenianie innych, siebie, sytuacji, norm społecznych obowiązujących w realnym świecie.

Wychowankowie mogą wyładować emocje pod okiem trenerów piłki ręcznej czy siatkowej. Najlepsi mogą uczestniczyć we wspólnych treningach rugby z sekcją chojnickiego klubu sportowego „TUR”, która ćwiczy w naszej sali gimnastycznej.

Z wymienionych imprez posiadamy filmy video i dvd, które są pamiątką dla wielu przebywających w schronisku chłopców. Elementem pracy wychowawczej są także spotkania z ciekawymi ludźmi. Wiele znanych osób ze świata kultury, sportu i życia społecznego zaszczyciło nas swoją obecnością.

Nasza oferta dydaktyczna i resocjalizacyjna obejmuje także zajęcia plastyczne i muzyczne. W internacie znajduje się „Izba Pamięci”, gdzie wychowankowie mają możliwość poznania historii zakładu, obejrzenia eksponatów i starych kronik.

Placówka posiada własną kaplicę, w której odprawiana jest msza św. dla nieletnich.

 

Współpraca ze środowiskiem

Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem. W 2001r., wraz z Akademią Bydgoską, byliśmy organizatorem i gospodarzem dwudniowej konferencji naukowej pt.: „Profilaktyka i resocjalizacja młodzieży”.

Wielokrotnie, podczas konferencji metodycznych, gościliśmy pracowników pedagogicznych z innych zakładów dla nieletnich, kuratorów zawodowych i społecznych podległych Sądowi Okręgowemu w Słupsku.

W ramach prewencji i zapoznania z obowiązującym prawem w sprawach nieletnich w schronisku odbywają się spotkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Chojnic i Człuchowa.

W czerwcu 2003 r., w ramach obchodów „Roku Niepełnosprawnych” zorganizowaliśmy dla młodzieży ze szkół chojnickich „Święto Wrażliwości”, podczas którego nasi wychowankowie bawili się, rywalizowali i opiekowali się swoimi rówieśnikami ze szkoły specjalnej w Chojnicach i klas integracyjnych ze szkół chojnickich.

W 2003 r. przystąpiliśmy do akcji „Gazety Wyborczej” – „Szkoła z klasą”. Zadanie zrealizowane przez wychowanków i nauczycieli zyskały akceptację jurorów. Szkoła nasza uzyskała w dniu 14.10.2003 r. tytuł „Szkoła z klasą”.

W lipcu 2003 r. zorganizowano koncert muzyki hip – hopowej „Hip – hop przemocy stop”, odbyło się też spotkanie z młodzieżą z „Pustyni Miast”.

W 2004 r. gościliśmy w schronisku m.in. MEZO, strong mena Sławomira Toczka, odbył się pokaz ratownictwa medycznego przeprowadzony przez pracowników chojnickiego szpitala. Odbył się również koncert zespołu rockowego „Kokon” z Chojnic.

Wychowankowie grupy III przygotowali pod kierunkiem siostry Jolanty ze Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego Pallotynki w Chojnicach przedstawienie „Zraniony pasterz”, które zostało zaprezentowane młodzieży ze szkół chojnickich.

Chłopcy uczestniczący w kursie kucharza odbyli wspólne zajęcia z uczniami zespołu szkół ponadgimnazjalnych – jest to nowa forma pracy zaproponowana i kontynuowana przez nauczyciela zawodu.

Wspólnie z Komendą Hufca ZHP w Chojnicach wzięliśmy udział w realizacji projektu „Europejskie Miasto Chojnice – Młodzież i Historia”.

W 2005 roku odwiedzili nas m.in.: Mariusz Pudzianowski, Jarosław Dymek, Sławomir Toczek oraz Aneta Florczak. Zawitał też do schroniska pięściarz Paweł Skrzecz. Gościliśmy członków koła myśliwskiego „Bażant”. Odbył się pokaz gimnastyki artystycznej i tańca towarzyskiego. Chłopcy przygotowali przedstawienie dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Charzykowach z okazji Dnia Babci i Dziadka. Od tego momentu, corocznie, zapraszamy seniorów na podobne spotkania.

Jest z nami siostra Kinga ze Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej, która przychodzi na nasze msze święte oraz  prezentuje w schronisku przedstawienia przygotowane przez młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich.

Wychowankowie pod kierunkiem nauczycieli zawodu wykonują prace na potrzeby Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach.

Bardzo sobie cenimy spotkania z kolekcjonerem – historykiem Bogdanem Kuflem. O białej broni chętnie opowiada naszym wychowankom inny kolekcjoner, Robert Wajlonis, który też zaprasza do schroniska Gdańską Grupą Rekonstrukcji Historycznej III Bastion Gromlan z Trójmiasta.

Od 2009 r. wychowawcy Wojciech Zygmański i Jakub Kołsut organizują happening poświęcony wybuchowi II Wojny Światowej oraz Powstaniu Warszawskiemu. Jest to przedsięwzięcie, w skład którego wchodzą miasteczko namiotowe, szpital polowy, prezentacja filmów dokumentalnych, słuchowisko radiowe, wystawa zdjęć, spotkanie z kombatantem. Impreza powstałą dzięki pomocy Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie, które udostępniło część swoich materiałów. W 2010 r. zaprosiliśmy na happening uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach. Relacja foto w naszej galerii.

Stali partnerzy, z którymi rywalizujemy na niwie sportowej to: UKS Ósemka w Chojnicach, UKS Konarzyny, Liceum Ogólnokształcącym w Chojnicach, Liceum Katolickie w Chojnicach, Liceum Ogólnokształcącym w Człuchowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Chojnicach, drużyna piłki halowej RED DEVILS. Ponadto organizujemy dla chłopców wyjazdy na basen, spotkania z sekcją aikido, judo, pięściarską.

Każdy rok pracy niesie nowe pomysły, zadania, przedsięwzięcia, które organizujemy dla wychowanków. Ich celem jest …..

„Jeśli człowiek jest dobrze ułożony, świat też jest OK.”

 

Opracowanie:

 • Aneta Dzierzyk
 • Elwira Tałocha
 • Kamila Lemańczyk
 • Monika Wegners
 • Piotr Leśniewski
 • Jacek Łupaczewski